Rekrutacja 2024 / 2025

Szanowni Rodzice!

Kontynuacja edukacji przedszkolnej w dotychczasowym przedszkolu odbywa się na podstawie deklaracji Rodziców o zamiarze dalszego uczęszczania dziecka do danego przedszkola, złożonej w terminie od 29.02.2024 r. godz. 8:00  do 08.03.2024 r. godz. 15:00

Rekrutacja do przedszkoli na rok szkolny 2024/2025 odbywa się na zasadach, które zostały określone w rozdziale 6 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2023 r. poz. 900 t.j. ze zm.) oraz w Zarządzeniu Prezydenta Miasta Żory OR.0050.152.2024 z dnia 29.01.2024 r.

Rodziców, którzy chcą po raz pierwszy zapisać swoje dziecko do publicznego przedszkola
w Żorach lub zmienić przedszkole swojemu dziecku, informujemy, że szczegółowe informacje, poradniki, dane adresowe wraz z ofertą przedszkoli, ważne terminy, a także kryteria obowiązujące przy przyjmowaniu dzieci do przedszkoli dostępne będą od 18 marca br.
na portalu dla rodziców https://naborp-kandydat.vulcan.net.pl/zory

ZASADY OGÓLNE

 1. Rekrutacja do przedszkoli skierowana jest do dzieci mieszkających na terenie Miasta Żory.
 2. Postępowanie rekrutacyjne dla dzieci zapisywanych po raz pierwszy do przedszkola prowadzone jest w formie elektronicznej i odbywa się wyłącznie na wolne miejsca.
 3. W postępowaniu rekrutacyjnym biorą udział dzieci w wieku od 3 do 6 lat.
 4. Rodzice mogą składać wniosek o przyjęcie do 3 wybranych przedszkoli.
 5. Rodzice układają listę wybranych przedszkoli według swoich preferencji w porządku
  od najbardziej do najmniej preferowanej (max 3). Przedszkole umieszczone na liście preferencji na pierwszej pozycji nazywane jest przedszkolem pierwszego wyboru.
 6. Przydział dzieci do konkretnych oddziałów w przedszkolach nastąpi po zakończeniu postępowania rekrutacyjnego.
 7. Organizacja grup przedszkolnych (jednorodnych lub mieszanych) uzależniona jest od liczby i wieku dzieci kontynuujących edukację przedszkolną i przyjętych w rekrutacji do danego przedszkola.

REKRUTACJA KROK PO KROKU

Krok 1 – Wybór przedszkola

Przed wyborem przedszkola warto dokładnie zapoznać się z ofertą wszystkich żorskich placówek przedszkolnych oraz warunkami organizacyjnymi. Szczegółowe informacje
o przedszkolach będzie można znaleźć w ofercie przedszkola od 18 marca br. na stronie https://naborp-kandydat.vulcan.net.pl/zory oraz na stronach internetowych przedszkoli.

Krok 2 – Wypełnienie ”Wniosku o przyjęcie dziecka do przedszkola” 18.03.2024 godz. 8:00 – 29.03.2024 godz. 15:00

Wniosek o przyjęcie dziecka do przedszkola można wypełnić na dwa sposoby:

 1. elektronicznie na stronie internetowej: https://naborp-kandydat.vulcan.net.pl/zory,
 2. w formie papierowej (formularze dostępne w przedszkolach).

Wypełniony wniosek:

 • podpisują oboje rodzice/opiekunowie dziecka,
 • podpisy złożone we wniosku są potwierdzeniem zgodności ze stanem faktycznym informacji zawartych we wniosku.

Uwaga! Wypełnienie wniosku na stronie internetowej bez jego wydrukowania, podpisania
i dostarczenia do przedszkola pierwszego wyboru nie jest zgłoszeniem – takie dziecko nie bierze udziału w procesie rekrutacji.

Krok 3 – Potwierdzanie wniosku w przedszkolu pierwszego wyboru

18.03.2024 godz. 8:00 – 29.03.2023 godz. 15:00

 1. Aby wziąć udział w rekrutacji, rodzic zobowiązany jest do złożenia wydrukowanego wniosku o przyjęcie dziecka w przedszkolu pierwszego wyboru oraz przedłożenia wymaganych dokumentów lub oświadczeń potwierdzających spełnianie kryteriów zaznaczonych przy składaniu wniosku.
 2. Jeśli rodzic wypełnił wniosek za pośrednictwem strony internetowej, to zostanie on zapisany w systemie, ale zarejestrowany dopiero w momencie, gdy prawidłowo wypełniony dokument zostanie wydrukowany, podpisany i dostarczony do przedszkola pierwszego wyboru.
 3. Jeżeli rodzic wypełnił wniosek w wersji papierowej, jest on zobowiązany dostarczyć go osobiście do przedszkola pierwszego wyboru. Przeszkolony pracownik przedszkola wprowadzi do systemu elektronicznego wszystkie dane zawarte w złożonym wniosku i nada numer PIN.
 4. Dane wprowadzone do systemu przez przedszkole pierwszego wyboru przekazywane są w formie elektronicznej do jednostek z drugiej lub trzeciej preferencji.

Ważne, aby wniosek był kompletny i złożony w terminie, przy czym kolejność składania nie wpływa na wynik rekrutacji.

Krok 4 – Weryfikacja dokumentów potwierdzających spełnianie kryteriów kwalifikacyjnych zgłoszonych przy rejestrowaniu wniosku w przedszkolu

 1. Do wniosku rodzice dołączają dokumenty/oświadczenia potwierdzające spełnianie kryteriów.
 2. Za sprawdzenie i potwierdzenie zgodności informacji zawartych we wniosku z informacjami w systemie informatycznym oraz wydanie rodzicom potwierdzenia przyjęcia wniosku odpowiedzialny jest dyrektor przedszkola pierwszego wyboru.
 3. Rodzice, którzy posiadają indywidualny PIN, mogą sprawdzać wyniki rekrutacji w Internecie.

Krok 5 – Postępowanie rekrutacyjne – praca komisji rekrutacyjnej

18.03.2024  – 03.04.2024

 1. Postępowanie rekrutacyjne przeprowadza komisja rekrutacyjna powołana przez dyrektora przedszkola. Dyrektor wyznacza skład komisji oraz jej przewodniczącego.
 2. Komisja rekrutacyjna rozpatruje wniosek w każdym przedszkolu wskazanym na liście preferencji.
 3. Postępowanie rekrutacyjne prowadzone jest w terminach określonych w harmonogramie.
 4. W przypadku, gdy liczba kandydatów zamieszkałych na terenie Miasta Żory przekracza liczbę wolnych miejsc, komisja rekrutacyjna, po weryfikacji wniosków, ustala kolejność przyjęć na podstawie spełnianych przez kandydata kryteriów.
 5. W przypadku braku potwierdzenia okoliczności zawartych w oświadczeniu, komisja rekrutacyjna, rozpatrując wniosek, nie uwzględnia kryterium, które nie zostało potwierdzone.

Krok 6 – Publikacja listy kandydatów zakwalifikowanych na podstawie kryteriów

17.04.2024 godz. 8:00

 1. W przypadku, gdy liczba miejsc przewyższa liczbę kandydatów zobowiązanych do odbywania rocznego przygotowania przedszkolnego, komisja rekrutacyjna ustala kolejność przyjmowania tych dzieci na podstawie pozostałych kryteriów kwalifikacyjnych.
 2. Komisja rekrutacyjna w pierwszej kolejności bierze pod uwagę kryteria określone w Prawie oświatowym tzw. kryteria ustawowe, które mają jednakową wartość.
 3. Komisja rekrutacyjna podaje do publicznej wiadomości wyniki postępowania rekrutacyjnego w formie listy dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do przyjęcia.

Krok 7 – Potwierdzenie przez rodziców woli przyjęcia dziecka do danego przedszkola oraz publikacja list kandydatów przyjętych

17.04.2024 godz. 8:00 – 26.04.2024 godz. 15:00

Rodzice dzieci zakwalifikowanych do przyjęcia składają pisemne potwierdzenie woli zapisu
w przedszkolu. Brak potwierdzenia woli uczęszczania dziecka do przedszkola w ustalonym w harmonogramie terminie jest równoznaczne z rezygnacją z miejsca w przedszkolu.

30.04.2023 godz. 8:00

Przewodniczący komisji rekrutacyjnej podaje do publicznej wiadomości uszeregowaną listę kandydatów przyjętych i nieprzyjętych oraz informację o liczbie miejsc wolnych.

Krok 8 – Procedura odwoławcza

 1. wnioskować do komisji rekrutacyjnej o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia dziecka do danego przedszkola w terminie 3 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy dzieci przyjętych i nieprzyjętych,
 2. wnieść do dyrektora przedszkola odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej w terminie 3 dni od dnia otrzymania uzasadnienia odmowy,
 3. złożyć do sądu administracyjnego skargę na rozstrzygnięcie dyrektora danego przedszkola po wyczerpaniu innych możliwości określonych ustawą rekrutacyjną.

Krok 9 – Postępowanie uzupełniające i informator o wolnych miejscach w przedszkolach

 1. Jeżeli po przeprowadzeniu postępowaniu rekrutacyjnego publiczne przedszkole nadal dysponuje wolnymi miejscami, dyrektor przedszkola przeprowadza postępowanie uzupełniające.
 2. W postępowaniu uzupełniającym rodzice, których dzieci nie zostały przyjęte do żadnego z wybranych przedszkoli lub przyjęci do przedszkola drugiego lub trzeciego wyboru, mogą złożyć wniosek o przyjęcie do przedszkola dysponującego wolnymi miejscami.
 3. Informacje o wolnych miejscach rodzice mogą uzyskać w poszczególnych przedszkolach oraz w Wydziale Edukacji Urzędu Miasta Żory.
 4. W przypadku nieprzyjęcia dziecka zobowiązanego do odbywania rocznego przygotowania przedszkolnego dyrektor przedszkola informuje o tym fakcie Prezydenta Miasta Żory. W tym przypadku Prezydent pisemnie wskazuje rodzicom inne przedszkole, które może przyjąć dziecko.

UWAGA:

We wniosku o przyjęcie kandydata w pytaniu będącym kryterium dodatkowym (gminnym): „Kandydat, dla którego przedszkole pierwszego wyboru jest przedszkolem znajdującym się w obwodzie szkoły podstawowej właściwej ze względu na miejsce zamieszkania kandydata”,  w celu ułatwieniu Państwu odpowiedzi na to pytanie, poniżej została załączona tabela z obwodami szkół podstawowych i przyporządkowanymi do nich przedszkolami

Przykład nr 1: jeśli kandydat (dziecko) zamieszkuje na terenie Dzielnicy Rój – to zamieszkuje on w obwodzie Szkoły Podstawowej nr 11. W przypadku kandydowania do Przedszkola nr 17 im. św. Jana Pawła II – otrzyma w związku z tym dodatkowe punkty.

Przykład nr 2: jeśli kandydat (dziecko) zamieszkuje przy ul. Wysokiej w Żorach – to zamieszkuje on w obwodzie Szkoły Podstawowej nr 8 (ZSP 8). W przypadku kandydowania do Przedszkola nr 8 (ZSP 8) – otrzyma w związku z tym dodatkowe punkty.

Przykład nr 3: jeśli kandydat (dziecko) zamieszkuje na os. Powstańców Śl. w Żorach – to zamieszkuje on w obwodzie Szkoły Podstawowej nr 17. W przypadku kandydowania do zarówno Przedszkola nr 19, jak i filii Przedszkola nr 23 – otrzyma w związku z tym dodatkowe punkty. Jest to jedyna sytuacja, w której można otrzymać dodatkowe punkty przy kandydowaniu do więcej niż jednego przedszkola (P19 oraz filii P23).

PrzedszkoleObwód szkoły podstawowej
Przedszkole nr 5 w Żorach os. 700-lecia Żor 18Szkoła Podstawowa nr 3 z Oddziałami Dwujęzycznymi i Sportowymi im. Żorskich Twórców Kultury w Żorach os. 700-lecia Żor 16 i ul. Klimka 7
Przedszkole nr 13 im. H. Ch. Andersena w Żorach ul. Piastów Górnośląskich 3Szkoła Podstawowa nr 4 z Oddziałami Sportowymi i Mistrzostwa Sportowego im. Otylii Jędrzejczak w Żorach ul. Boryńska 38c
Przedszkole nr 16 im. Czesława Janczarskiego os. SikorskiegoSzkoła Podstawowa nr 15 z Oddziałami Sportowymi w Żorach ul. Bankowa 1
Przedszkole nr 19 im. Juliana Tuwima w Żorach os. Powstańców Śl. 24ASzkoła Podstawowa nr 17 z Oddziałami Sportowymi i Mistrzostwa Sportowego im. Stanisława Ligonia w Żorach ul. Dąbrowskiego 15
Przedszkole nr 22 z Oddziałami Integracyjnymi im. Jana Brzechwy w Żorach os. KorfantegoSzkoła Podstawowa nr 16 z Oddziałami Integracyjnymi im. Marii Konopnickiej w Żorach ul. Osińska 50
Przedszkole nr 23 im. Lucyny Krzemienieckiej w Żorach Budynek główny: os. Pawlikowskiego 41Szkoła Podstawowa nr 13 z Oddziałami Sportowymi i Mistrzostwa Sportowego im. Polskich Olimpijczyków w Żorach os. Pawlikowskiego 40
Przedszkole nr 23 im. Lucyny Krzemienieckiej  w Żorach Filia: os. Powstańców Śląskich 22bSzkoła Podstawowa nr 17 z Oddziałami Sportowymi i Mistrzostwa Sportowego im. Stanisława Ligonia w Żorach ul. Dąbrowskiego 15
Przedszkole nr 4 im. Marii Konopnickiej (ZSP1) w Żorach ul. Słoneczna 2Szkoła Podstawowa nr 1  im. Janusza Korczaka (ZSP1) w Żorach ul. Słoneczna 2
Przedszkole nr 12 w Żorach ul. Strażacka 6 (ZSP5)Szkoła Podstawowa nr 5 w Żorach ul. Strażacka 6 (ZSP5)
Przedszkole nr 6 im. Marii Kownackiej (ZSP6) w Żorach ul. Pszczyńska 81Szkoła Podstawowa nr 6 im. Tadeusza Kościuszki w Żorach (ZSP6) ul. Pszczyńska 81
Przedszkole nr 7 z Oddziałami Integracyjnymi w Żorach (ZSP7) ul. Szkolna 8Szkoła Podstawowa nr 7 z Oddziałami Integracyjnymi im. ks. dr. Franciszka Harazina (ZSP7) ul. Szkolna 8
Przedszkole nr 8 w Żorach (ZSP8) ul. Wysoka 13Szkoła Podstawowa nr 8 im. Adama Mickiewicza w Żorach (ZSP8) ul. Wysoka 13
Przedszkole nr 9 w Żorach (ZSP9) ul. Rybnicka 226Szkoła Podstawowa nr 9 im. Henryka Sienkiewicza w Żorach (ZSP9) ul. Rybnicka 226
Przedszkole nr 17 im. św. Jana Pawła II w Żorach (ZSP11) ul. Wodzisławska 201Szkoła Podstawowa nr 11 im. Gustawa Morcinka w Żorach (ZSP11) ul. Wodzisławska 201

Zarządzenie Prezydenta Miasta Żory OR.0050.152.2024 z 29.01.2024r.